-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)
-آيا شوهر خواهر و ديگر خويشان - مردها - در حجاب مانند مردهاي نامحرم مي باشند؟
(0)
-با توجه به شرايط فرهنگي حاكم بر جامعه ما، آيا شما با اشتغالات وسيع زنان مذهبي در جامعه موافق هستيد؟(0)
-1 - برخي از مردان از زنانشان مي خواهند كه خود را براي مردان نامحرم و كوچه بازار آرايش كنند وبدون چادر دركوچه وخيابان بروند، آيا اگر زنان از اين موضوع پيروي نكنند ،يعني حرف او را گوش ندهند آيا گناه كردند، وظيفه زنان دراين مورد چيست ؟(0)
-در حديث «غيرة المراة كفر و غيرة الرجل ايمان» غيرت به چه معناست؟ لطفاً در مورد حديث توضيح دهيد؟(0)
-1ـ اجازه بيرون رفتن از خانه را بايد از پدر گرفت يا شوهر؟(0)
-آيا اگر پا جوراب وپوششي نداشته باشد گناه دارد ؟(درچه حد)(0)
-كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست(0)
-نپوشاندن پاها تا ساق در نماي براي زن چه حكمي دارد نظر آيتالله سيستاني(0)
-بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد(0)
-اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:45051 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حـجـاب مـخـصـوص زنان پيامبر است زيرا آيه 53 سوره احزاب در مورد زنان پيامبر است آنجا كه مي فرمايد و اگر از زنان پيامبر چيزي خواستيد از پشت پرده بخواهيد درآيه 32 اين سوره نيز كه از تـبـرج و عـشوه گري در سخن گفتن نهي مي كند و به خانه نشيني توصيه مي كند , باز راجع به زنـان پـيـامـبـر اسـت در واقع موقعيت والاي زنان پيامبر در صدور چنين فرماني موثر بوده است بنابراين حجاب براي بقيه بانوان يك تكليف الزامي نيست .
در پـاسـخ مـي گوئيم برخي آيات قرآني عموميت دارند و مختص زنان پيامبر نيستند مثل آيه 59 سوره احزاب و آيه 31 سوره نور . ثانيا آيه 32 سوره احزاب كه زنان پيامبررا مخاطب قرار داده است با شواهدي همراه است كه از آن عموميت فهميده مي شودبراي مثال مي فرمايد اي زنان پيامبر شما اگر با تقوا باشيد با بقيه بانوان فرق داريد يعني به خاطر موقعيت خاصي كه داريد پاداش مضاعف خواهيد داشت . از ايـن جـمله مي فهميم كه ترك تبرج و عشوه گري از مصاديق تقوا و پارسائي است كه اختصاص بـه زنان پيامبر ندارد نكته ديگر در اين آيه اين است كه مي فرمايد در سخن گفتن نرمش و خضوع نشان ندهيد تا افراد بيمار دل به طمع نيفتند جمله دوم نقش علت و حكمت راداراست يعني آنچه بـايـد از آن پـرهيز كنيد به طمع انداختن افراد هوسباز است و اين اختصاصي به زنان پيامبر ندارد همه زنان بايد به اين هشدار توجه كنند . آيه 53 سوره احزاب نيز توام با تعليل عامي است كه آيه را از اختصاص به زنان پيامبر خارج مي كند مي فرمايد اگر از پشت پرده از زنان پيامبر چيزي بخواهيد براي سلامت شما مردان و آن زنان بهتر اسـت از صـدر اين آيه معلوم مي شود كه رسم مردم آن زمان چنين بود كه وقتي به ميهماني وارد خانه كسي مي شدند در داخل آن خانه مراعات حريم را نمي كردند و بي مهابا به آشپزخانه مي رفتند تـا ظـرف غذا را از ميزبان بگيرند و قرآن دستور مي دهد در چنين موقعيتي كه زنان حجاب كامل ندارند بايد ازپشت پرده از آنها چيزي بخواهيد و سرزده وارد آشپزخانه يا اتاق بانوان نشويد . در آيه 60 سوره نور خداوند مي فرمايد زنان سالمند كه ديگر اميدي براي ازدواج ندارند مي توانند در حضور نامحرمان پوشش خود بر زمين نهند و لازم نيست حجاب كامل را مراعات كنند از اين آيه به وضوح مي فهميم همه بانوان جوان بايد حجاب كامل داشته باشند و اين حكم مخصوص زنان پيامبر نيست . گذشته از اين آيات همه فقهاي اسلام از آغاز تا امروز حجاب را وظيفه اي براي همگان مي دانند نه وظيفه اي براي زنان پيامبر .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.